Stratégiánk 2014-20

Mottónk: „Megtartó vidék fejlődő életminőséggel”

„Itt alkotni, teremteni kell” – mondta Széchenyi István, térségünk szülötte. Az elmúlt években megvalósult álmok mind közösségeinket, mind szűkebb hazánkat, nemzetünket gyarapították. Nagyon fontos a gondolkodásmódban végbement változás, amit a LEADER alapelvekre építkező rendszer működése hozott, hogy elhisszük már, hogy vágyaink valóra válhatnak és a közös munka erős egységet teremt a civil világban is. A 2007-13/15-ös időszak befejeződött, de ez a zárás egyben nyitás is, a 2014-20/22-es időszak kezdete. Bízunk benne, hogy a jövő az előzőekre építkező szép eredményekkel kecsegtet, csak munka kell hozzá, és nem is kevés.

Minden program értékeléssel, a jövőre vonatkozó új irányok megfogalmazásával zárul. A közel 40ezer főt számláló Alpokalja – Fertő táj térségének az elmúlt két év során számos közös tematikus műhely keretében fogalmaztuk meg átfogó stratégiai célrendszerét, melyhez a LEADER program kiegészítő jelleggel tud és képes hozzájárulni a program alapelveinek tiszteletben tartásával, a kezdetekkor indításakor meghatározott programcélra fókuszáltan. A térségi Helyi Fejlesztési Stratégia (rövidítve HFS) céljainak megvalósításához a LEADER forrásokkal közösségi kezdeményezéseket támogatunk a vidéki gazdaság fejlesztéséért, a helyi döntéshozatal során az alábbi 7 alapelv alkalmazásának szem előtt tartásával:

A térség átfogó stratégiai célrendszerének középpontjában az elérhetőség, az élő közösségek által javuló életminőség és a szélesebb értelemben vett autonómia áll. Ezek elérésével tudunk hosszútávon, fejlődő életminőséggel megtartó térség maradni.

Térségünk kiemelkedő gazdasági és turisztikai potenciállal bír, amely kiaknázásához a meglévő útvonalak (a bejárhatóság jegyében a bakancsos, kerékpáros, lovas és vízi) és az azokhoz kapcsolódó turisztikai attrakciók és minőségi szolgáltatások fejlesztése, vagy új kezdeményezések elindítása a térség versenyképességének megőrzéséhez szükséges hosszú és rövid távon egyaránt.  A Leader források ezen célok eléréséhez a kerékpáros és aktív turisztikához kapcsolódó egyedi és komplex kezdeményezések támogatásával járul hozzá.
A térségi önellátás elérése érdekében az elmúlt években úttörőként indítottuk el az energetikai függetlenségi törekvést személetmód váltással erősítő programmal. Emellett a meglévő adottságok, lehetőségek, és tudás aktivizálásával újabb minőségi helyi termékek előállításának és értékesítésének integrált támogatását indítottuk el. A térségi autonómia elérése rendkívül hosszú folyamat, hosszú távon pedig létkérdés. Ezen túl óriási potenciált hordoz magában, amelynek kiaknázása az elkövetkező évtizedek feladata. A Leader források ezen célhoz a „Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége” jegyében intézkedéssel kívánnak hozzájárulni mind egyedi, mind komplex fejlesztések támogatásával. A döntéshozatalba a térségi védjegy civil kezdeményezésben megválasztott Védjegy Tanács is bevonásra kerül.
Egy térség erejét annak identitása, az élő helyi közösségek jelenléte legalább annyira meghatározza, mint dübörgő gazdasága és emelkedő GDP értéke. A életérzéssel párosuló, „már nem térkép e táj” szemléletben erősödő identitás stratégiánk „axis mundija”, azaz tengelye. Ez az a pont, amely mozdulatlan térben és időben egyaránt, ez az, amelyre társadalmat, gazdaságot, és bármit építeni lehetséges. Ez a tiszta forrás, amely életet ad. A Leader források ezen célhoz a KultúrHáló és a Fecskeház programokban megfogalmazódó helyi egyedi és komplex kezdeményezések támogatásával járul hozzá.

Előkészítési, döntéshozatali és végrehajtási módszertanunk alapeleme a „Kézen fogás” alkalmazása. Mit jelent ez? 

- a tervezésben és felülvizsgálatokban a széles nyilvánosság megszólítását, a helyi közösségek, szervezetek bevonását;
folyamatos interaktivitást a kor adta elektronikus vívmányok alkalmazásával (okos telefonokra applikált egyesületi honlap folyamatos frissítéssel, fbook megosztással, kéthetenkénti automatikus elektronikus hírlevelekkel), a személyköziség jegyében pedig tematikus műhelyekkel, szemináriumokkal, fórumokkal és személyes konzultációs lehetőség biztosításával. Hálózatainkba (Településháló, KöVi, Védjegy) való bekapcsolódás által pedig egy szélesebb közösség által nyerhető tudás megszerzésével.
- Döntéshozó testületünk a 13 fős elnökségünk, akik esetenként a Védjegy Tanáccsal egészülnek ki. A testület mind területileg, mind tematikáját tekintve autentikus közösség (tagjai: 5 mikrotérség képviselői: Sopron környéke, Fertő part, Ikva mente, Észak és Dél Alpokalja; nemzetiségek (horvátság, németség) képviselői; oktatás, kultúra, természet-táj képviselői; turisztikai, termelő és agrár vállalkozások képviselői). A döntéshozatali folyamatba az Európában több helyen alkalmazott „személyes konzultációt” szeretnénk beépíteni.

- A munkaszervezettel eddig is egyeztetett szinte kivétel nélkül minden pályázatot benyújtó, azonban a munkaszervezettel közösen előkészített kezdeményezést személyesen sosem mutatta be az elnökség számára, így nem alakult ki párbeszéd az ötletgazdák és a döntéshozó testület tagjai között. A párbeszéd az egyes kezdeményezések összehangolását, ill. az adott fejlesztési elképzelés minőségibb továbbfejlesztési lehetőségét hordozza magában. A jövőben ezeket a lehetőségeket, potenciálokat a térség fejlesztésének szolgálatába kívánjuk állítani.
- A monitoring, értékelés rendszereit is a kézen fogás szellemében alakítjuk ki, azaz a cél az adminisztráláson és nyomon követésen, több szintű, periodikus értékeléseken túl a végrehajtás és az üzemeltetés szakmai tanácsadással, állandó jelenléttel, segítséggel való folyamatos támogatása.

Ehhez kíván Önöknek barátsággal jó egészséget és sikeres pályázatokat,

Az egyesület elnöksége

2016. január