Felügyelő bizottsági tagok

- Papp Gyula, elnök (Sarród Község Önkormányzat)

- dr. Gergely István, bizottsági tag (civil)

- Talabér Jenő, bizottsági tag (Juglans-Tafa Kft.)

Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság 3 tagból áll, a közgyűlés által közvetlenül, minősített többséggel, 5 éves időtartamra választja. Felügyelő bizottsági tagságot külső személy is betölthet. A bizottság a megválasztott elnökből és két felügyelő bizottsági tagból áll.

A felügyelő bizottság csak a közgyűlésnek alárendelt testület.

A felügyelő bizottság elnöke és tagjai tevékenységüket térítési díj nélkül látják el, azonban az egyesület érdekében folytatott tevékenységük során felmerült indokolt és szükségszerű kiadásaikkal összefüggésben költségtérítésre jogosultak.

Az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából a felügyelő bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik:

- az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;
- a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése;
- tagdíjak befizetésének ellenőrzése;
- az éves mérleg felülvizsgálata;
- a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata;
- a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
- az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése.

A felügyelő bizottság évente beszámol a közgyűlésnek tevékenységéről.

A felügyelő bizottság tagjai az egyesület vezetésében (vezetőség, elnökség, elnök) nem vehetnek részt, nem lehetnek az egyesület munkavállalói.

A felügyelő bizottság a működését a saját maga által elfogadott működési szabályzat és ügyrend alapján végzi.

A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja.

Az ülést a felügyelő bizottság elnöke hívja össze a közgyűlés összehívására vonatkozó eljárás szerint. Az ülés összehívását bármelyik felügyelő bizottsági tag kezdeményezheti, a napirendi pont(ok) megjelölésével. Ez utóbbi esetben az ülést a felügyelő bizottság elnöke 15 napon belüli időpontra köteles összehívni. A meghívót az ülés előtt legalább 5 nappal korábban kell megküldeni.

- A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok közül legalább ketten jelen vannak.
- A felügyelő bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
- A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a felügyelő bizottság elnöke és egy felkért jelen levő bizottsági tag írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát minden bizottsági tag és elnökségi tag 8 munkanapon belül megkapja.
- A felügyelő bizottság tagjai az egyesület könyveibe, irataiba bármikor betekinthetnek, ezekről másolatot készíthetnek, az egyesület dolgozóitól felvilágosítást kérhetnek.