A 2008. májusi egyesületi alakuló ülést is megelõzte már számos kezdeti lépés, melyet térségünk 39 települése közösen tett meg. A 2005-2006-os idõszakban a térség Alpokalja, és Ikva menti települései külön-külön pályázatot nyújtottak be a LEADER+ programhoz való kapcsolódásuk reményében. Egyik pályázat sem nyert. Nem adtuk fel, részt vettünk a vesztesek tréningjén, és 2006-ban, már a két térség - bukásán okulva - közösen alakult újjá, mint helyi akciócsoport. A Nyugat-dunántúli regionális Fejlesztési Ügynökség támogatásával egy a sopron-fertõd térségre szabott  mintatérség program keretein belül három alkalommal 2-2 napos tréningeken vettünk részt, amely a térség egységes és közös felkészülését támogatta a 2007-13-as idõszakra. A program nagyon sikeresnek
bizonyult, mert az itt átadott tudásból köszönhetõen térségünk éveken át volt a hazai források legsikeresebb „megszerzõje”, innen nõtte ki magát regionális fejlesztési (ROP) forrásokat bevonó, széles konzorciumokat megmozgató közel 2 milliárdos „Alpokalja - Fertõ táj” kerékpáros mintatérség program. Nem utolsó sorban pedig a tréningeken papírra vetett térségi stratégiával sikeres LEADER pályázatot nyújtottunk be, amely az elmúlt években 2,4 milliárdnyi fejlesztési forrást hozott a konyhánkra.

A LEADER Partnerség - Egyesület alakuló ülése:2008. május 8., A munkaszervezet indulása: 2008. november 12. Az elmúlt idõszak egyik legnagyobb eredménye és jelentõsége az, hogy a majdnem 100 aktív tagot integráló egyesület és a tagokon túl több száz folyamatosan velünk kapcsolatban álló helyi szereplõ megtanult együtt dolgozni, és kialakult mind a helyi tervezés, mind a helyi döntéshozatal és mind a helyi végrehajtásba vetett, bizalom alapon szervezõdõ közösség. Ez a közösség már a jelen idõszakban is több forrás használatával és széles nemzetközi és térségközi partnerségben valósította meg a 2007-13-as idõszak stratégiáját. Az egyesület partnersége: • civil szféra képviselõi: 42 fõ, • vállalkozói szféra: 26 fõ, • önkormányzati szféra: 39 fõ.
 

HOGYAN VÁLHAT TAGUNKKÁ?

4. §  (2) A rendes- és a pártoló tagok felvétele írásbeli belépési kérelem (a továbbiakban: belépési kérelem) alapján történik. A tagfelvétellel kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség - a tag felvételét elutasító határozat elleni fellebbezés esetén a Közgyűlés - hatáskörébe tartozik.

A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag írásbeli belépési kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal, nyílt szavazással dönt a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül. A tagsági jogviszony a belépési kérelemnek az Elnökség által történő elfogadásával jön létre. Az Elnökség határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező részére. A határozatot indokolással és a jogorvoslati kioktatással abban az esetben kell ellátni, ha az Elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasítja.

A felvételt elutasító döntés ellen a tagfelvételt kérőt -a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezédi jog illeti meg. A fellebbezést a Közgyűléshez címzetten, de az Elnökségnél kell előterjeszteni. A Közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő Közgyűlésen – de legkésőbb 30 napon belül – egyszerű szótöbbségi határozattal, titkos szavazással dönt, és határozatát további 8 napon belül írásban, igazolható módon közli a tagfelvételt kérelmezővel. A Közgyűlés fellebbezést elbíráló határozatával szemben további jogorvoslattal a Ptk. 3:35. §-3:36.§-ai szerint bíróságon lehet élni.

Tagfelvételi kérelmét eljuttathatja hozzánk a csatolt Belépési kérelem kitöltésével:

- postai úton: 9436 Fertőszéplak,Széchényi Ferenc tér 1. (Széchenyi Kastély)

- elektronikus úton: info@alpokalja-fertotaj.hu címre.

HOGYAN LÉPHET KI TAGSÁGUNKBÓL?

4. § (3) Az egyesületből való kilépés önkéntes.

4. § (6) Az egyesületi tagsági viszony megszűnik:

a)    a tag kilépésével a kilépés írásbeli bejelentésével;

b)    a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával, 30 napos felmondási idővel;

c)    a tag kizárásával, a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésével azonos hatállyal,

d)    természetes személy tag halálával, illetve a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.

A tag az egyesületből a kilépés írásbeli bejelentésével, indokolás nélkül bármikor kiléphet. Az egyesületből történő kilépésről írásban, igazolható módon kell nyilatkozni. A kilépésről szóló nyilatkozatot az egyesület Elnökének címzetten kell megküldeni. Az egyesületi tagsági viszony az egyesületből történő kilépésről szóló nyilatkozatnak az egyesület Elnöke általi átvételének napján szűnik meg.

Tagságból való kilépési kérelmét eljuttathatja hozzánk a csatolt Kilépési kérelem kitöltésével:

postai úton: 9436 Fertőszéplak, Teplomdomb-Széchényi-kastély címen.

- személyesen: 9436 Fertőszéplak, Templomdomb - Széchényi-kastély címen.